Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Ontzorgers B.V.
d.d. 29 april 2021

Hier vindt u de algemene voorwaarden zoals die gelden voor de diensten van De Ontzorgers B.V.., handelend onder de naam De Ontzorgers, gevestigd aan de Bovenkerkerweg 81K te Amstelveem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77409639. De Ontzorgers levert diensten in het kader van financiële administratie en ICT-ondersteuning bij zorgprofessionals.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die De Ontzorgers met haar afnemers sluit. In de bijlage vindt u tevens de verwerkersovereenkomst en de specificatie van persoonsgegevens van betrokkenen. De afspraken in deze bijlagen zijn van toepassing wanneer er in het kader van de overeenkomst tussen u en De Ontzorgers B.V. persoonsgegevens verwerkt worden.

Artikel 1: Definities
1.1. Account: het persoonlijke account van Afnemer dan wel Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.

1.2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie De Ontzorgers de Overeenkomst sluit.

1.3. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.4. Bijlage(n): alle documenten die als bijlage aan de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en die daardoor een onlosmakelijk onderdeel zijn van de Overeenkomst.

1.5. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen kan zijn het leveren van de zogenoemde Shared Service dienstverlening, Datamanagement, de Eiswijzer en het bieden van consultancydiensten.

1.6. Eindgebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de door De Ontzorgers ten behoeve van Afnemer geleverde Dienst gebruikt.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.8. Klantdata: alle door Afnemer of zijn Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens.

1.9. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.10. Offerte: een Schriftelijk aanbod van De Ontzorgers.

1.11. Overeenkomst: overeenkomst tussen De Ontzorgers en Afnemer op grond waarvan De Ontzorgers de Diensten zal leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.12. Partij(en): De Ontzorgers en Afnemer tezamen of afzonderlijk.

1.13. De Ontzorgers: De Ontzorgers B.V., gevestigd aan de Bovenkerkerweg 81K te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77409639.

1.14. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.15. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van De Ontzorgers, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van De Ontzorgers en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a. aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken; b. geaccordeerde Offerte; c. Bijlage 1: module over de verwerking van persoonsgegevens; d. Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een Offerte of ander aanbod van De Ontzorgers is vrijblijvend en is geldig voor de duur van 30 dagen. De Ontzorgers is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien De Ontzorgers daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

3.2. De Ontzorgers is alleen gebonden aan een door een potentiele Afnemer gedane (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van De Ontzorgers, indien De Ontzorgers de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

3.3. De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de Offerte of een ander aanbod van De Ontzorgers.

3.4. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat De Ontzorgers werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Afnemer De Ontzorgers verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

3.5. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal De Ontzorgers zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst. Door De Ontzorgers bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

4.2. Afnemer zal aan De Ontzorgers alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan De Ontzorgers alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan De Ontzorgers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.3. Indien de medewerkers van De Ontzorgers of door De Ontzorgers ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Afnemer of op een door Afnemer aangewezen locatie, zal Afnemer kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.

4.4. De Ontzorgers heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen. Voor het inschakelen van derden die in opdracht van De Ontzorgers persoonsgegevens verwerken (ook wel: “subverwerkers”) gelden afwijkende afspraken, zoals vastgelegd in de module over de verwerking van persoonsgegevens.

4.5. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde. De Ontzorgers is hierbij echter afhankelijk van deze derde en kan niet meer toezeggen dan hetgeen is vastgelegd in de overeenkomst met deze derde.

4.6. Afnemer zal geen contact opnemen met de door De Ontzorgers ingeschakelde derden over de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij De Ontzorgers hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 5: Maatwerk, meerwerk
5.1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en zal De Ontzorgers een aanbod doen. De Ontzorgers zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer.

5.2. Voor meerwerk dat noodzakelijk is voor de levering van de Diensten heeft De Ontzorgers geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden niet in rekening gebracht.

5.3. Afnemer kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij De Ontzorgers. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit artikel verder uitgewerkt.

5.4. De Ontzorgers heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.

Artikel 6: Account
6.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, heeft Afnemer een Account nodig. De Ontzorgers zal voor Afnemer en Eindgebruikers een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.

6.2. Het wachtwoord kan aangepast worden. Het is de verantwoording van Afnemer dat hierbij altijd wordt gekozen voor een sterk wachtwoord. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van ‘twee-factor-authenticatie’.

6.3. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Afnemer of Eindgebruiker moeten de logingegevens geheim te houden.

6.4. Het gebruik van Accounts door de Afnemer en/of Eindgebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Afnemer. De Ontzorgers mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.

6.5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Afnemer direct melding maken bij De Ontzorgers, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 7: Gebruiksregels
7.1. Afnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, die inbreuk maakt op rechten van derden, of die anderszins onrechtmatig is.

7.2. Afnemer onthoudt zich ervan om overige klanten van De Ontzorgers te hinderen en om schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van De Ontzorgers of derden. Het is Afnemer verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Afnemer weet of moet weten dat deze De Ontzorgers of derden hinderen of schade veroorzaken.

7.3. Afnemer mag slechts gebruik maken van de Diensten via systemen en apparatuur die voldoen aan hedendaagse informatiebeveiligingseisen voor professionele dienstverleners. De Diensten mogen in ieder geval niet worden gebruikt via systemen en apparatuur als de daarop gebruikte (besturings)software niet langer wordt onderhouden door De Ontzorgers.

7.4. Indien De Ontzorgers constateert of er door een derde op wordt gewezen dat Afnemer in strijd handelt met de in dit artikel opgenomen gebruiksregels, zal De Ontzorgers Afnemer hierover waarschuwen. Afnemer zal vervolgens zo spoedig mogelijk een gemotiveerde reactie geven, waarna De Ontzorgers besluit hoe verder te handelen. In spoedeisende gevallen kan De Ontzorgers direct ingrijpen, zonder voorafgaande waarschuwing.

7.5. De Ontzorgers is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten, mits: a. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn; b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens; c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

7.6. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare Materialen, dan is De Ontzorgers gerechtigd hiervan aangifte te doen. De Ontzorgers kan hierbij de gegevens en alle relevante informatie over Afnemer en derden (waaronder klanten van Afnemer) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties De Ontzorgers verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7.7. Alle gedragingen van Eindgebruikers komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer vrijwaart De Ontzorgers van eventuele (schade)claims van derden die verband houden met een overtreding van de Overeenkomst door Eindgebruikers.

Artikel 8: Opslag- en datalimieten
8.1. De Ontzorgers kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.

8.2. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van De Ontzorgers in een vergelijkbare situatie zouden doen.

8.3. Als Afnemer meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft De Ontzorgers het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van De Ontzorgers.

8.4. De Ontzorgers is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten

Artikel 9: Beschikbaarheid
9.1. De Ontzorgers zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een service level agreement.

9.2. Voor het maken van back-ups is De Ontzorgers afhankelijk van haar leverancier(s). Standaard worden er door De Ontzorgers geen back-ups gemaakt.

9.3. De Ontzorgers zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. De Ontzorgers is hierbij echter afhankelijk van haar Leverancier(s). De Ontzorgers is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.

Artikel 10: Onderhoud
10.1. De Ontzorgers heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Ontzorgers spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

10.2. In het geval dat De Ontzorgers van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. De Ontzorgers is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11: Ondersteuning
11.1. De Ontzorgers zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan in de Overeenkomst aangewezen contactpersoon met betrekking tot vragen over de Dienst.

11.2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.

11.3. De Ontzorgers streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

11.4. Indien Afnemer een gebrek aan de Dienst meldt bij De Ontzorgers, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar is.

Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten
12.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en de door De Ontzorgers ter beschikking gestelde of aangeleverde Materialen, berusten en blijven berusten bij De Ontzorgers of diens licentiegevers.

12.2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

12.3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Dienst en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Dienst, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

12.4. De Ontzorgers kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Dienst. Indien De Ontzorgers dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

12.5. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Dienst te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Dienst te verwijderen.

12.6. Het is De Ontzorgers toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

12.7. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer alle originelen en kopieën van de Materialen die in haar bezit zijn (ongeacht de vorm daarvan) aan De Ontzorgers teruggeven of op verzoek van De Ontzorgers vernietigen. Indien Afnemer na beëindiging van de Overeenkomst alsnog gebruik maakt van deze Materialen, is deze daarvoor zonder sommatie of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan De Ontzorgers van € 500,00 per geval van schending. Deze boetebepaling doet geen afbreuk aan het recht van De Ontzorgers op volledige schadevergoeding van De Ontzorgers. Artikel

13: Klantdata
13.1. Klantdata die Afnemer opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Afnemer (of diens Eindgebruikers). De zeggenschap over Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Afnemer (of diens Eindgebruikers). De Ontzorgers heeft een beperkt gebruiksrecht om Klantdata in te zetten voor de levering van de Dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

13.2. Indien Afnemer informatie stuurt naar De Ontzorgers, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Afnemer De Ontzorgers een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Voorgaande geldt niet voor informatie die Afnemer nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

13.3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het inladen van alle Klantdata in de Dienst. De Ontzorgers is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden na het inladen of bij het synchroniseren van Klantdata, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 14: Vergoeding en betaling
14.1. Afnemer betaalt De Ontzorgers een vergoeding voor de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst. De vergoeding kan bestaan uit periodieke verschuldigde bedragen voor de door De Ontzorgers ingekochte producten of een percentage van de omzet indien Afnemer een zogenoemde shared service afneemt.

14.2. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Afnemer gefactureerd worden. De uren en projecten waarvan is overeengekomen dat die tegen uurtarief worden gedeclareerd, worden op basis van nacalculatie per kalendermaand gefactureerd.

14.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door De Ontzorgers genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

14.4. De Ontzorgers zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Afnemer en heeft het recht om elektronisch te factureren en hanteert een betaaltermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit zijn betalingsverplichting niet op maar zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

14.5. De Ontzorgers is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de in de Overeenkomst afgesproken indexatiewijze, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

14.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer in verzuim indien De Ontzorgers Afnemer een aanmaning heeft gezonden stellende een redelijke termijn om alsnog tot betaling over te gaan, en Afnemer niet binnen die termijn tot betaling is overgegaan. De Ontzorgers heeft in dat geval het recht om de levering van de Dienst gefaseerd op te schorten. De Ontzorgers is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer hierdoor lijdt.

14.7. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van Afnemer zijn.

14.8. Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op De Ontzorgers uit welken hoofde dan ook of verplichtingen op te schorten, ongeacht de grond daarvoor. De Ontzorgers is gerechtigd de vorderingen van Afnemer op De Ontzorgers te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van De Ontzorgers op Afnemer.

Artikel 15. Overname personeel
15.1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van De Ontzorgers in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Ontzorgers.

15.2. Het verbod geldt niet in geval de werknemer niet betrokken is geweest bij de uitvoering van de Diensten bij Afnemer en uit eigen beweging reageert op een voor het algemene publiek aangeboden vacature die via gebruikelijke kanalen is gepubliceerd.

15.3. Onder werknemers van De Ontzorgers worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van De Ontzorgers of van één van de aan De Ontzorgers gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar geleden in dienst van De Ontzorgers of van één van de aan De Ontzorgers gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan.

15.4. Het staat De Ontzorgers vrij naast voor Afnemer ook aan derden te leveren, ook als dit concurrenten zijn van Afnemer.

15.5. Indien Afnemer lid 1 van dit artikel overtreedt is deze aan de De Ontzorgers een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per geconstateerde overtreding verschuldigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Ontzorgers tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. De Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van deze Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De inhoud van de Overeenkomst is bij deze als vertrouwelijk gemarkeerd

16.2. De Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun medewerkers en aan door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze bepalingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en zo lang als de bekendmakende Partij het recht heeft om een beroep te doen op de vertrouwelijke aard van de informatie.

16.3. Beide Partijen betrachten dezelfde mate van zorgvuldigheid bij de bescherming van Vertrouwelijke Informatie als de bekendmakende Partij gebruikt voor de bescherming van haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

16.4. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die: a) algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met deze Overeenkomst; b) al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de bekendmakende Partij aan haar bekend werd gemaakt; c) op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de bekendmakende Partij, die niet gehouden is om die informatie geheim te houden; of d) door de ontvangende Partij zelfstandig is gecreëerd.

16.5. Indien een ontvangende Partij wettelijk verplicht wordt om Vertrouwelijke Informatie die krachtens de Overeenkomst wordt verstrekt, bekend te maken, zal deze ontvangende Partij de verstrekkende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat deze verstrekkende Partij om conservatoir beslag of een ander passend rechtsmiddel kan verzoeken en/of afstand kan doen van de naleving van de geheimhoudingsbepalingen van de Overeenkomst. Alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt verstrekt, blijft het exclusieve eigendom van de vertrekkende Partij. Onmiddellijk na afloop of beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal de ontvangende Partij alle originelen en kopieën van de materialen die in haar bezit zijn (ongeacht de vorm daarvan) en die Vertrouwelijke Informatie bevatten of vertegenwoordigen, op verzoek van de bekendmakende Partij teruggeven of vernietigen

Artikel 17. Aansprakelijkheid en overmacht
17.1. De totale aansprakelijkheid van het De Ontzorgers jegens Afnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de door Afnemer op grond van desbetreffende Overeenkomst verschuldigde vergoeding (exclusief btw) van het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

17.2. De aansprakelijkheid van het De Ontzorgers voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van (bedrijfs)gegevens, is uitgesloten.

17.3. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van De Ontzorgers of dood of lichamelijk letsel.

17.4. Iedere vordering tot schadevergoeding van Afnemer vervalt indien Afnemer de schade niet binnen zes (6) maanden na ontdekking schriftelijk bij De Ontzorgers meldt.

17.5. Afnemer vrijwaart De Ontzorgers voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met het handelen of nalaten van Afnemer in relatie tot deze Overeenkomst.

17.6. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

17.7. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

17.8. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 18. Duur en einde van de Overeenkomst
18.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar.

18.2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de termijn.

18.3. De Ontzorgers mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien: a. Afnemer failliet wordt verklaard; b. Afnemer surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend; c. de onderneming van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd; d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer.

18.4. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van het De Ontzorgers op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

18.5. Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens het De Ontzorgers, dan is het De Ontzorgers gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting door Afnemer wordt gezien als het schenden van een wezenlijke verplichting. De Ontzorgers hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot het opschorten van haar Diensten: a. Na 30 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum, zal De Ontzorgers geen nieuwe Accounts meer aanmaken voor het gebruik van de Diensten; b. Na 60 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum, zal De Ontzorgers geen informatieoverzichten meer aanleveren en worden de administratieve Accounts gesloten; c. Na 90 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum, zal Afnemer enkel inzage in de Diensten hebben en zal De Ontzorgers een incassoprocedure opstarten.

Artikel 19. Exit-procedure
19.1. Indien de Overeenkomst beëindigd wordt of afloopt, zal De Ontzorgers zich gedurende een periode van drie maanden beschikbaar houden om Afnemer te adviseren bij een eventuele migratie naar een andere ICT-oplossing. Hierbij zal De Ontzorgers enkel een back-up of export van de Klantdata maken en beschikbaar stellen aan Afnemer.

19.2. De Ontzorgers zal bij een verzoek zoals bedoeld in het vorige lid de export aanleveren volgens Nederlandse standaard gebruikelijk format op een beveiligde locatie of gegevensdrager.

19.3. Voorwaarde voor de in lid 1 bedoelde exit-ondersteuning is dat Afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan en tijdig (in ieder geval vóór de datum waarop de Overeenkomst eindigt of afloopt) een verzoek tot exit-ondersteuning bij De Ontzorgers heeft ingediend.

19.4. De Ontzorgers is niet gehouden mee te werken aan een migratie of overdracht van de Klantdata naar een door Afnemer aangewezen andere ICT-dienstverlener, maar als De Ontzorgers hieraan meewerkt kunnen voor de geboden exit-ondersteuning aanvullende kosten bij Afnemer in rekening gebracht worden, uitgaande van de gebruikelijke uurtarieven van De Ontzorgers.

Artikel 20. Wijzigingen
20.1. De Ontzorgers heeft het recht om (onderdelen van) Overeenkomst tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door De Ontzorgers ten minste 3 maanden van tevoren per e-mail aan Afnemer doorgegeven.

20.2. Indien een door De Ontzorgers aangekondigde wijziging van de Overeenkomst (de werking van) de Diensten dan wel de positie van Afnemer negatief beïnvloedt, kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging van kracht worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

20.3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Afnemer, kunnen door De Ontzorgers worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging. Afnemer heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 21. Overige bepalingen
21.1. Nederlands recht is van toepassing.

21.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin De Ontzorgers gevestigd is, met dien verstande dat De Ontzorgers gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.

21.3. De Ontzorgers is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die De Ontzorgers of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.

21.4. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van het De Ontzorgers.

21.5. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Module over de verwerking van Persoonsgegevens
Deze module over de verwerking van persoonsgegevens maakt onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst(en) en geldt aanvullend op de algemene module van de Algemene Voorwaarden op het moment dat De Ontzorgers op grond van de Overeenkomst Persoonsgegevens voor Afnemer verwerkt Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze module over de verwerking van persoonsgegevens hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Afnemer wordt geacht de verantwoordelijke voor de verwerking te zijn in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en De Ontzorgers wordt geacht de verwerker te zijn in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG. Wanneer in deze module over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar begrippen die in de AVG zijn gedefinieerd, zoals “Verwerkingsverantwoordelijke“, “Verwerker” en “Persoonsgegevens“, hebben deze begrippen de betekenis die eraan wordt gegeven in de AVG.

Artikel 1. Verwerking van persoonsgegevens
1.1. Om uitvoering te geven aan de Overeenkomst kan De Ontzorgers persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Afnemer. Indien (een) klant(en) van Afnemer echter de doeleinden en middelen van de gegevensverwerking bepalen, zal Afnemer als verwerker worden aangemerkt, De Ontzorgers als subverwerker en de klant(en) van Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke. Dit heeft echter geen invloed op de afspraken en aanduiding van de Partijen in deze module over de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. De Ontzorgers verbindt zich onder de voorwaarden van deze module over de verwerking van persoonsgegevens in opdracht van Afnemer persoonsgegevens te verwerken.

1.3. Verder zal De Ontzorgers de persoonsgegevens van Afnemer enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor of redelijkerwijs samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst), of wanneer Afnemer daartoe nadere schriftelijke instructies heeft gegeven.

1.4. De persoonsgegevens die door De Ontzorgers in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in een Bijlage bij de Overeenkomst.

1.5. De Ontzorgers zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Afnemer is vastgesteld. De Ontzorgers mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, mits De Ontzorgers de betreffende gegevens voor deze doeleinden enkel in geanonimiseerde vorm verwerkt.

1.6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden, is het De Ontzorgers toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop gebaseerde rechtelijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. In dat geval stelt De Ontzorgers voorafgaand aan de verwerking Afnemer in kennis van de beoogde verwerking en het wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving de kennisgeving verbiedt. De Ontzorgers zal Afnemer, waar mogelijk, in staat stellen zich te verweren tegen deze verplichte verwerking en de verplichte verwerking beperken tot het strikt noodzakelijke.

1.7. Indien Afnemer De Ontzorgers inschakelt om onder meer persoonsgegevens betreffende de gezondheid of andere bijzondere persoonsgegevens te verwerken, dan neemt Afnemer deze gegevens op in een Bijlage bij de Overeenkomst. Indien Afnemer meent dat De Ontzorgers zich aan specifieke gezondheidswetgeving moet houden, dan zal Afnemer in een Bijlage bij de Overeenkomst gemotiveerd aangeven aan welke specifieke wetgeving door De Ontzorgers moet worden voldaan. In overleg zal worden beoordeeld in hoeverre naleving van deze wetgeving mogelijk en noodzakelijk is en welke (aanvullende) kosten hieraan verbonden zijn. Deze kosten komen volledig voor rekening van De Ontzorgers.

Artikel 2. Verplichtingen De Ontzorgers
2.1. Ten aanzien van de in Artikel 1 genoemde verwerkingen zal De Ontzorgers zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de AVG.

2.2. De Ontzorgers zal Afnemer, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze module over de verwerking van persoonsgegevens.

2.3. De verplichtingen van De Ontzorgers die uit deze module over de verwerking van persoonsgegevens voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. De Ontzorgers zal Afnemer onverwijld in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Afnemer in strijd is met de in lid 2.1 bedoelde wetgeving.

2.5. De Ontzorgers zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Afnemer bij de nakoming van de op de Afnemer rustende wettelijke verplichtingen op basis van de artikelen 32 tot en met 36 AVG.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. De Ontzorgers verwerkt de persoonsgegevens enkel in Nederland. Doorgifte naar landen buiten de EER is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Voor de doorgifte(s) zoals opgenomen in een Bijlage bij de Overeenkomst verleent Afnemer hierbij haar specifieke schriftelijke toestemming.

3.2. Mochten er, na voorafgaande toestemming van Afnemer, persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER, dan zal De Ontzorgers zorgdragen voor module over de verwerking van persoonsgegevens passende waarborgen in de zin van hoofdstuk V AVG.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. De Ontzorgers is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze module over de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de instructies van Afnemer en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Afnemer. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door Afnemer, verwerkingen voor doeleinden die niet door Afnemer aan De Ontzorgers zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is De Ontzorgers uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.2. Afnemer garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze module over de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van subverwerkers
5.1. Afnemer geeft De Ontzorgers hierbij specifieke schriftelijke toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze module over de verwerking van persoonsgegevens, gebruik te maken van de derden en/of onderaannemers (subverwerkers) zoals opgenomen in een Bijlage bij de Overeenkomst.

5.2. Voor het inschakelen van overige subverwerkers, geeft Afnemer hierbij algemene schriftelijke toestemming. De Ontzorgers zal Afnemer per e-mail informeren over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers. Afnemer heeft het recht om tegen enige, door De Ontzorgers in te schakelen subverwerkers, schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken na kennisgeving bezwaar te maken. Wanneer Afnemer bezwaar maakt tegen de door De Ontzorgers gewenste in te schakelen subverwerker(s), zullen Partijen in onderling overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

5.3. De Ontzorgers zorgt ervoor dat de door haar ingeschakelde subverwerkers Schriftelijk overeenkomstige plichten op zich nemen als tussen Afnemer en De Ontzorgers zijn overeengekomen. Op verzoek van Afnemer zal De Ontzorgers inzage verschaffen in de subverwerkersovereenkomsten, met uitzondering van commerciële afspraken en afspraken waar geheimhouding voor is bedongen. 5.4. De Ontzorgers staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze module over de verwerking van persoonsgegevens door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf aansprakelijk voor de schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. De Ontzorgers zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Afnemer stelt enkel persoonsgegevens aan De Ontzorgers ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de door De Ontzorgers genomen beveiligingsmaatregelen passend zijn met het oog op de gewenste gegevensverwerking.

6.3. De Ontzorgers werkt in overeenstemming met NEN 7510 en heeft een passend, geschreven beveiligingsbeleid geïmplementeerd voor de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van NEN 7510 zal De Ontzorgers een audit laten uitvoeren indien en voor zover de relevante wet- en regelgeving dit vereist, teneinde aan te tonen dat De Ontzorgers voldoet aan NEN 7510. De Ontzorgers voldoet aan de veiligheidseisen voor netwerkverbindingen zoals beschreven in NEN 7512. In het kader van NEN 7512 zal De Ontzorgers een audit laten uitvoeren indien en voor zover de relevante wet- en regelgeving dit vereist, teneinde aan te tonen dat De Ontzorgers voldoet aan NEN 7512.

6.4. De Ontzorgers voldoet aan de eisen ten aanzien van logging zoals beschreven in NEN 7513.

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
7.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten op grond van Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal De Ontzorgers het verzoek doorsturen aan Afnemer, en zal Afnemer het verzoek verder afhandelen. De Ontzorgers mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

7.2. De Ontzorgers zal aan de Afnemer alle redelijkerwijs benodigde ondersteuning verlenen bij het uitvoering geven aan de verzoeken van betrokkenen

Artikel 8. Audit
8.1. Afnemer heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke IT-auditor die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de naleving van alle punten uit deze module over de verwerking van persoonsgegevens.

8.2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens en pas nadat Afnemer de bij De Ontzorgers aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Afnemer geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen.

8.3. De door Afnemer geïnitieerde audit vindt minimaal twee weken na voorafgaande aankondiging door Afnemer plaats op een door Partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen datum en tijdstip.

8.4. Een audit mag de bedrijfsactiviteiten van De Ontzorgers niet onnodig verstoren. De Ontzorgers zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

8.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door Verwerker.

8.6. De Ontzorgers zal, voor zover redelijk, de kosten dragen van deze audit.

Artikel 9. Meldplicht datalekken
9.1. In het geval van ontdekking van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG (datalek) zal De Ontzorgers de Afnemer daarover zonder onredelijke vertraging informeren, naar aanleiding waarvan de Afnemer beoordeelt of zij de toezichthouder en/of betrokkene(n) zal informeren of niet. Afnemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele wettelijke meldplichten.

9.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Verwerker: – wat de (vermeende) aard van de inbreuk is; – wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; – contactgegevens voor de opvolging van de melding; – het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt); – een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt; – het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn; – wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het datalek te dichten en om de gevolgen van het datalek te beperken.

Artikel 10. Duur en beëindiging
10.1. Deze module over de verwerking van persoonsgegevens is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen.

10.2. Zodra de module over de verwerking van persoonsgegevens, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal De Ontzorgers naar keuze van de Afnemer alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn verwijderen en/of vernietigen en/of in een algemeen gangbaar digitaal formaat aan Afnemer terugleveren conform de afspraken in artikel 19 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Overig
11.1. De module over de verwerking van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

11.2. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de beperking van aansprakelijkheid en het toepasselijk zijn, zijn van overeenkomstige toepassing op deze module over de verwerking van persoonsgegevens.